Niniejsze warunki dostępu do treści, korzystanie z wszystkich, Produktów i usług internetowych na stronie internetowej https://funwithhakase.pl („Usługa”) pobieraj przez Fun With Hakase („nas”, „my” lub „nasz”).

Twój dostęp do naszych usług jest zgodny z akceptacją, bez konieczności stosowania wszystkich warunków, które są dostępne w ramach zgodności oraz innych opublikowanych zasad i zasad użytkowania, które mogą być od czasu do czasu przez nas używane.

Przed dostępem do naszych usług lub korzystania z nich prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Umową. Uzyskując dostęp do części naszych usług lub dostępu do nich, wyrażasz zgodę na przestrzeganie dostępu do Warunków. Jeśli nie zostanie przyznany dostęp do warunków, nie będzie można uzyskać dostępu do naszych usług ani z nich korzystania.

Własność intelektualna

Umowa nie przenosi od Nas na Ciebie na naszej zawartości, zawartej na liście, opisanej przez osoby, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej treści zawartej (między stronami) wyłącznie w posiadaniu Fun With Hakase i jej licencjodawców.

Usługi mocne

Oprogramowanie z usług, które umożliwia korzystanie z usług, produktów, oprogramowania, osadzonych elementów lub aplikacji przez stronę internetową („Usługi stron internetowych”).

Jeśli korzystasz z innej usługi, która jest dostępna, że:

  • Wszelkie korzystanie z usług związanych z występowaniem na własne ryzyko i nie ponosimy odpowiedzialności za kogokolwiek za pośrednictwem Internetu lub Usługi stron internetowych.
  • Użytkownik odebrał wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające lub wysłane przez lub w związku z korzystaniem z takich treści, usług lub usług na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Konta

W przypadku dostępu do części naszych usług wymagane jest założenie konta, wyrażasz zgodę na podanie nam pełnych informacji i informacji podczas rejestracji konta.

Wykryto, że wyłączyłeś odpowiedzialność za dowolne działanie karty na koncie. Jesteś odpowiedzialny za aktualizację informacji o swoim koncie i zabezpieczenie hasła.

Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa twojego konta, które jest dostępne, aby uzyskać dostęp do usług. Niedostępność ani niewłaściwie ogranicza dostęp do danych. Musisz natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta lub po otrzymaniu informacji o dowolnym innym naruszeniu bezpieczeństwa.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Fun With Hakase ani nie są przez nie kontrolowane.

Fun With Hakase nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki jakichkolwiek witryn internetowych lub usług stron trzecich. Fun With Hakase nie ponosi także odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych w jakiejkolwiek takiej sieci lub za jej pośrednictwem witryn lub usług.

Radzimy zapoznać się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp użytkownika do całości lub części naszych Usług w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, z powiadomieniem lub bez, ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli chcesz rozwiązać Umowę lub swoje konto Fun With Hakase, możesz po prostu zaprzestać korzystania z naszych Usług.

Wszystkie postanowienia Umowy, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu, pozostaną w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, zrzeczenia się gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Zastrzeżenie

Nasze Usługi są świadczone „TAKIE, JAKIE SĄ”. i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Fun With Hakase oraz jej dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Ani Fun With Hakase, ani jej dostawcy i licencjodawcy nie udzielają żadnej gwarancji, że nasze Usługi będą wolne od błędów lub że dostęp do nich będzie ciągły i nieprzerwany.

Rozumiesz, że pobierasz lub w inny sposób uzyskujesz treści lub usługi za pośrednictwem naszych Usług według własnego uznania i na własne ryzyko.

Jurysdykcja i prawo właściwe

O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, Umowa oraz wszelki dostęp do naszych Usług lub korzystanie z nich będą podlegać prawu stanu Nowy Jork.

Właściwym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umowy lub z nią związanych oraz dostępu do naszych Usług lub korzystania z nich będą sądy stanowe i federalne z siedzibą w Nowym Jorku.

Zmiany

Fun With Hakase zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zamiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie.

Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, poinformujemy Cię o tym, zamieszczając post na naszej stronie internetowej lub wysyłając wiadomość e-mail lub inną wiadomość, zanim zmiany zaczną obowiązywać. W powiadomieniu zostanie określony rozsądny okres, po upływie którego nowe warunki zaczną obowiązywać.

Postaramy się powiadomić z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem zmian w życie. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zmianami, powinieneś zaprzestać korzystania z naszych Usług z zachowaniem wyznaczonego okresu wypowiedzenia lub po wejściu zmian w życie.

Dalsze korzystanie z naszych Usług będzie podlegać nowym warunkom.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków użytkowania, skontaktuj się z nami pod adresem

office@funwithhakase.pl


Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2023 r